• صفحه اصلی
***پند هفته:هرگاه کسی که نيکی می کند ، با نتيجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود. بودا

نام کاربر *

نظرات خود را درباره سایت بامادر میان بگذارید... *

  • 1
  • 2
  • 3