• صفحه اصلی
***پند هفته:تنها ترس ما این است كه آنچه را داریم از دست بدهیم، خواه زندگیمان باشد و خواه مزارعمان. این ترس زمانی از بین می رود كه بفهمیم داستان زندگی ما و داستان جهان، هر دو را یك دست مشترك رقم زده است. پائولو كوئیلو

نام کاربر *

نظرات خود را درباره سایت بامادر میان بگذارید... *

  • 1
  • 2
  • 3